Bilimsel Program

 

24 Mart 2022, Perşembe - 24 March 2022, Thursday
  SALON A

Doç. Dr. Cengiz Sergen KONUK anısına 

SALON B SALON C
16:30 – 17:00 Açılış Oturumu - Opening Session  
17:00 - 19:00 PANEL  
  Panel Yöneticisi : Prof. Dr. Tayfur Bekyürek

Veteriner Hekim Gözüyle Sokak Hayvanlarında Üremenin Kontrolü

Control of Reproduction in Stray Animals from the Perspective of Veterinary Surgeons

 

Sokak Hayvan Rehabilitasyonu Önündeki Engeller

Obstacles to Street Animal Rehabilitation
Prof. Dr. Abdullah ÖZENSokak Hayvan Rehabilitasyonu Önündeki Engeller

Obstacles to Street Animal Rehabilitation

Vet. Hekim Sinan OkçuoğluSokak Hayvanı Popülasyonunu Azaltma Yolları

Ways to Reduce Stray Animal Population
Prof. Dr. Murat Fındık

 
25 Mart 2022, Cuma - 25 March 2022, Friday
  SALON A
Prof. Dr. Hüseyin ERK anısına
SALON B
Prof. Dr. Mehmet Zeki DOĞANELİ anısına
SALON C
Prof. Dr. Celalettin AKKAYAN anısına
08:45 - 09:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - I SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - II SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - III
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Duygu KAYA
Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI
Dr. Öğr. Üyesi Kudret YENİLMEZ

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Oktay YILMAZ
Doç. Dr. Hande GÜRLER

 

Fotodinamik Terapi: Köpek Meme Tümörlerinde Bir Seçenek Olabilir mi?

Photodynamic Therapy: Could It Be an Option for Canine Mammary Tumors?

Aslıhan Baykal


Ovariohisterektomi Yapılan Kedilerde Postoperatif Komplikasyon Olarak Görülen Ağız ve Deri Lezyonları Olgularının Değerlendirilmesi

Assessment of Cases of Mouth and Skin Lesions Seen as Postoperative Complications in Cats Undergoing Ovariohysterectomy
Ebru Karakaya Bilen


Uterusun İnguinal Kanala Fıtıklaşmasının Klinik Olgular ve Literatür Taraması Bazında İncelenmesi

Examination of the Herniation of the Uterus into the Inguinal Canal on the Basis of Clinical Cases and Literature Review
Firdevs Binli


Kedilerde Kan GDF-9 Ölçümünün Ön Sonuçları: Siklus Dönemi ve Kısırlaştırma Geçmişinin Belirlenmesi Üzerindeki Etkinliği

Preliminary Results of Blood GDF-9 Measurement in Cats: Effectiveness on Determining the Stage of the Cycle and Spaying History
Gamze Evkuran Dal


Orta Anadolu Bölgesindeki Köpeklerde Canine Herpesvirus-1 Seroprevalansının Araştırılması

Investigation of the Seroprevalence of Canine Herpesvirus-1 in Dogs in Central Anatolian Region
İbrahim Mert Polat

Holstein Irkı Düvelerin Suni Tohumlamasında Kateter Kılıf Uygulamasının Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi

The Effect of Catheter Sheath Application in Artificial Insemination on Conception Rate of Holstein Heifers
Berrak Işık Soytürk


Damızlık Boğa Spermasının Servikal Mukus Penetrasyon Yeteneğinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Cervical Mucus Penetration Ability of Breeding Bull's Semen
Derya Şahin


Senkronizasyon Protokolü Uygulanan İneklerde Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma ile Farklı Zamanlarda Tohumlamanın Gebelik Oranları Üzerine Etkisi

The Effect of Insemination with Sex Sorted Semen at Different Times in Synchronization Protocol on Pregnancy Rates in Cows
Enes Serim


Karabağ ve Dilbaz Atlarının Genom Prof il Çalışması Projesinde Atlarda Kısırlık ve Aborta Neden Olan Patojenlerin İncelenmesi

Investigation of Pathogens Causing Infertility and Abortions in Karabakh And Dilbaz Horses Genome Prof ile Study Project
Aygun Azizova


Yenidoğan Taylarda Gluteraldehit Koagulasyon Test Süresinin Taylarda Serum IgG Konsantrasyonları ve Brix Kolostrum Değerleri Ile Karşılaştırılması

Comparison of Serum IgG Concentrations of Foals and Brix Colostrum Levels with Glutaraldehyde Coagulation Test Duration in Newborn Foals
Serdar Babaeski

Anöstrüse Geçiş Döneminde Kangal Irkı Multipar Koyunlarda Farklı Senkronizasyon Yöntemlerine Oluşan Reproduktif Yanıtın ve Kârlılığın Belirlenmesi

Determination of Reproductive Response and Profitability to Different Synchronization Methods on Transition Period to Anostrous in Kangal Breed of Multiparous Sheep
Abdurrahman Takcı


Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin ile İndüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması

Investigation on the Effect of Preterm Prenatal Maternal Magnesium Sulfate Treatment on Different Parts of the Brain to Prevent Endotoxin-Induced Fetal Brain Damage in Pregnant Goat Model
Afşin Köker


Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu Sırasında Genel İmmünite ve Olası Yangısal Sürecin Gebelik Üzerine Olan Etkinliğinin Araştırılması

Investigation of the Efficacy of General Immunity and Possible Inflammatory Process on Pregnancy During Oestrus Synchronization in Sheep
Ece Koldaş Ürer


Laktasyondaki Assaf Irkı Koyunlarda Farklı Senkronizasyon Protokollerinin Gebe Kalma ve İkizlik Oranları Üzerine Etkisi

The Effect of Different Synchronization Protocols on Conception and Twin Rates in Lactating Assaf Sheep
Fatma Satılmış


Macar Merinosu Koyunlarda Üreme Sezonu Dışında Kısa Süreli Progestagen+PMSG Östrüs Uyarım Protokolüne İlave Edilen Corynebacterium Cutis Lizatının Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi

Effect of Corynebacterium Cutis Lysate Addition to Short Term Progestagen + PMSG Estrus Induction Protocol on Reproductive Parameters in Hungarian Merino Ewes During the Non-Breeding Season
Halef Doğan

09:45 - 10:00 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
10:00 - 10:45 Çağrılı Bildiriler (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - I Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - I
Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - II
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Murat ARSLAN
Prof. Dr. Murat FINDIK

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Armağan ÇOLAK
Doç. Dr. Nilgün GÜLTİKEN

OTURUM BAŞKANLARI


Doç. Dr. Habip MURUZ
Doç. Dr. Ebru KARAKAYA BİLEN

 

Reprodüktif Teknikler, Kriyopreservasyon ve
Genom Bankacılığı

Reproductive Techniques, Cryopreservation and Genome Banking


Prof. Dr. Yüksel AĞCA  
Kalsiyumun Uterus ve Meme
Sağlığındaki Rol

The Role of Calcium in Uterus and Udder Health


Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK   
Fertiliteyi Artırmaya Yönelik
Besleme Yöntemleri

Feeding Methods to Increase Fertility


Prof. Dr. Hıdır GENÇOĞLU 
10:45 - 11:15 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
11:15 - 12:15 UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM - I  
 
Strep. uberis Klinik Mastitislerinden Korunmada Yenilikçi Yaklaşımlar. Sektörün Tek Sub-unit Aşısı UBAC® ile Sahadaki Başarı Hikayeleri

Novel Approach to Prevent Strep. uberis Clinical Mastitis. Field Success Stories with UBAC®, the Only Sub-unit Mastitis Vaccine

Dr. Michal POCHODYLA
 
12:30 - 13:20 SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - IV SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - V SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - VI
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Çağatay TEK
Dr. Öğr. Üyesi Halef DOĞAN

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Mustafa KAYMAZ
Doç. Dr. Özge TURNA

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Yaşar ERGÜN
Doç. Dr. İsfendiyar DARBAZ

 

Dişi Kedilerde Seksüel Siklusun Farkli Dönemlerinde Serum Anti-Müllerian Hormon Seviyelerinin Araştırılması

Investigation of Serum Anti-Mullerian Hormone Levels at Different Periods of Sexual Cycle in Queens
İlknur Pir Yağcı


Ovaryum Remnant Sendrom Olgularının Retrospektif İncelenmesi

Retrospective Investigation of Ovarian Remnant Syndrome Cases
Volkan Ferahoğlu


Sirs Gelişen Pyometrali Köpeklerde Hemato-Biyokimyasal İndekslerin Değerlendirilmesi

Evaluation of Hemato-Biochemical Indices in Dogs With Pyometra That Developing Sirs
İpek Mutluer


Ovaryohisterektomi Yapılan Köpeklerde Butorfanolün Antioksidan ve Analjezik Etkileri

Antioxidant and Analgesic Potential of Butorphanol in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy
Nilgün Gültiken

TLR2/TLR1 Agonisti Pam3CSK4 Tedavisinin, Koyun Luteal Mikrovasküler Endotel Hücrelerinin Anjiyojenik Potansiyeli Üzerindeki Etkisi

Effect of TLR2/TLR1 Agonist (Pam3CSK4) Treatment on the Angiogenic Potential of Ovine Luteal Microvascular Endothelial Cells
Murat Abay


Yenidoğan Halep Keçisi Oğlaklarında Doğum Şeklinin Kan Gazı ve Apgar Skorları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effect of Birth Type on the Blood Gas and Apgar Scores of Aleppo Goat Newborn Kids
Ömer Korkmaz


Orta Anadolu Irkı Kuzuların Erken Yaşta Damizlikta Kullanılarak Döl Veriminin Artırılması

Increasing the Ferti̇le Yield of Central Anatolian Merino Lamb by Using in Breeding at Early Ages
Şükrü Dursun


Siklofosfamid ile Oluşturulan Ovaryum Hasarında Arı Sütünün Etkisi

Effect of Royal Jelly on Ovary Damage Caused by Cyclophosphamide
Ali Tekçe

Sütçü İneklerde Mastitis Olgularının Sağaltımında Meme İçi Ozon Kullanımının Etkinliği

The Effectiveness of the Intramammar Use of Ozone on Treatment to Mastitis Cases in Dairy Cows
Afşin Köker


Anadolu Mandalarında Subklinik Mastitis Olgularında Epidermal Büyüme Faktörü Oranlarının Belirlenmesi

Determination of Epidermal Growth Factor Changes in Subclinical Mastitis Cases in Anatolian Water Buffaloes
Hande Gürler


Mastitis Riskini Azaltmak İçin Kuru Dönem Yönetimi

Dry Period Management to Reduce Mastitis Risk
Kardelen Elmas Ekiz


İneklerde Subklinik Mastitise Neden Olan Farklı Bakteri Türüne Göre Sütte Th1/Th2 Sitokin Polarizasyonu

Th1/Th2 Cytokine Polarization in Milk According to Different Bacterial Species Causing Subclinical Mastitis in Cows
Tarık Şafak

12:15 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH
14:00 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM - II  
 
Gebelik ve Fertilizasyona Hazırlık
Embriyonun Hayatta Kalma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Preparing for Pregnancy and Fertilization. Strategies to Improve Embryo Survival

Clara BOUREL-CONROY
 
15:00 - 15:15 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
15:15 - 16:00 Çağrılı Bildiriler (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - II Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - III Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - IV
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ
Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI

OTURUM BAŞKANLARI


Doç. Dr. İlknur PİR YAĞCI
Doç. Dr. Hasan ALKAN

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Hakan SAĞIRKAYA
Doç. Dr. Mushap KURU

  Atlarda Fertilite Yönetiminde
Güncel Yaklaşımlar

Current Approaches to Fertility Management in Horses

Dr. Peter WIEMER
Prepubertal Dönemdeki Köpeklerde
Reprodüktif Girişimler

Reproductive Processes in Prepubertal Dogs

Prof. Dr. Duygu KAYA   
İneklerde Fertiliteyi Artırma
Girişimleri

Attempts to Increase Fertility in Cows

Prof. Dr. Hüseyin ERDEM  
16:00 - 16:30 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
16:30 - 17:30 UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM - III  
 
Süt Sığırlarının Aa Beslenmesinde Pratik Yaklaşımlar

Practical Approaches in Dairy Rations. Aminoacid Feeding

Vet. Hekim Emrah Özen
 
17:30 - 17:45 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
17:45 - 18:30 Çağrılı Bildiriler (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - III Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - V Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - VI
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
Prof. Dr. Ergün AKÇAY

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Veysel Soydal ATASEVEN
Prof. Dr. Duygu BAKİ ACAR

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Hüseyin ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Merve KÖSE

  Sütçü İneklerde Metabolizma ve Fertilite

Metabolism and Fertility of Dairy Cattle

Prof. Dr. A. Alex BACH
Küçük Moleküller, Büyük Etkiler: miRNA'lar ve Fertilite

Small Molecules, Large Effects: miRNAs and Fertility

Prof. Dr. Ali REHA AĞAOĞLU   
Koyunlarda Embriyo
Transferi

Embryo Transfer in Sheep

Prof. Dr. Umut TAŞDEMİR
26 Mart 2022, Cumartesi - 26 March 2022, Saturday
  SALON A
Prof. Dr.Salih Çetin KILIÇOĞLU anısına
SALON B
Prof. Dr. Erol ALAÇAM anısına
SALON C
Prof. Dr. Adem ŞENÜNVER anısına
08:45 - 09:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - VII SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - VIII SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - IX
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Mert POLAT

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Cihan KAÇAR
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman TAKCI

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Ali Reha AĞAOĞLU
Doç. Dr. Gamze EVKURAN DAL

 

Repeat Breeder İneklerde İntrauterin Fitoterapik Bitki Ekstraktı Uygulamasının Hormonal Parametreler ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi

Alteration of Hormonal Parameters after the Intrauterine Phytotherapy Plant Extract Application in Repeat Breeder Cows
Birten Emre


Repeat Breeder İneklerde Platelet Zengin Plazma (PRP) Uygulamasının Fertilite Üzerine Etkileri

Effects of Platelet-Rich Plasma Treatment on Fertility in Repeat Breeder Cow
Cihan Tolga Ortaç


İneklerde Asprosinin ß-hidroksibütirik Asit ve Postpartum Hastalıklar ile İlişkisi

The Relationship of Asprosin With ß-hydroxybutyric Acid and Postpartum Disorders in Cows
Mehmet Akif Kılınç


Sağmal İneklerde Doğumdan Sonra NSAID Uygulamasının Süt Verimi ile Postpartum Dönem Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkileri

Effects of NSAID Administration Following Parturition on Milk Yield and Postpartum Reproductive Parameters in Lactating Dairy Cows
Şükrü Metin Pancarcı


Holştayn Düvelerde Coxiella burnetii İnaktif Aşısının Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi

The Effect of Coxiella burnetii Inactivated Vaccine on Reproductive Parameters in Holstein Heifers
Guleycan Egesu Yıldız

Holstein Irkı Düvelerde, Östrus Siklusunun Farklı Günlerinde Yapılan Ovum Pick-Up (OPU) Uygulamasının Oosit Sayısı, Kalitesi, Cleavage ve Blastosist Oranlarına Etkisi

The Effect of Ovum Pick-Up (OPU) Application Performed on Different Days of the Oestrus Cycle on Oocyte Yield, Quality and Blastocyst Rates in Holstein Heifers
Dursun Ali Dinç


Türkiye'de Saha Koşullarında Yüksek Verimli Reeat Breeder Holstein İneklerde Embriyo Transferinden Elde Edilen Teşvik Edici Sonuçlar

Encouraging Preliminary Results From Embryo Transfer in High Yielding Repeat Breeder Holstein Cows Under Field Conditions in Turkey
Hakan Sağırkaya


OPU (Ovum Pick-Up) Uygulanan Düvelerde Yaşın Oosit ve Blastosist Verimine Etkisi

The Effect of Age on Oocyte and Blastocyst Yield in OPU (Ovum Pick-Up) Heifers
Maide Gölbaşı


Anadolu Mandasının Bazı In Vitro Embriyo Gelişim ve Üretim Parametreleri
Some In Vitro Embryo Development and Production Parameters of Anatolian Water Buffaloes
Mehmet Ali Yılmaz


OPU (Ovum Pick-Up) Uygulamalarında Ovaryumdaki Folikül Popülasyonunun Oosit Verimine Etkisi

The Effect of Ovarian Follicle Population on Oocyte Yield in OPU (Ovum Pick-Up) Applications
Muhammed Furkan Çiftçi

Ekotekstür Programının Gebelik Dönemleri Tanısında Ultrasonografik Yönteme Destek Olarak Uygulanması

Evaluation of Endometrial Echotexture on Different Pregnancy Stages in Dogs
Feride Zabitler


Konfor ve Sıcak Periyodun OvSynch Protokolü ile Tedavi Edilen İneklerde Korpus Luteum (CL) Kan Akışkanlığı Üzerine Etkisi

The Effect of Comfort-and Hot-Period on the Blood Flow of Corpus Luteum (CL) in Cows Treated by an OvSynch Protocol
İsfendiyar Darbaz


Simental Irkı İneklerde Serviksin Porsiyo Vajinalis Kısmının B-Mod ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of the Portio Vaginalis of the Cervix By B-Mode and Color Doppler Ultrasound in Simmental Cattle
Öznur Yılmaz


Mandalarda (Bubalus Bubalis) Transrektal ve Transabdominal Ultrasonografi ile Gebelik Yaşının Belirlenmesi

Determination of Gestational Age in Buffaloes (Bubalus Bubalis) by Transrectal and Transabdominal Ultrasonography
Ebubekir Yazıcı


Gebe Köpeklerde Ultrasonografik Bulgular ile Farklı Kan Parametreleri Arasındaki İlişki

Relationship Between Ultrasonographic Findings and Different Blood Parameters in Pregnant Dogs
Enver Cemre Evci

09:45 - 10:00 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
10:00 - 10:45 Çağrılı Bildiriler (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - IV Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - VII Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - VIII
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Selim ASLAN
Doç. Dr. Birten EMRE

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Yaşar ERGÜN
Prof. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Umut TAŞDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Sakine Ülküm ÇİZMECİ

  Küçük Hayvanlarda Gebelikle İlgili
Hastalıklar

Pregnancy Disorders in Small Animals


Prof. Dr. Stefano ROMAGNOLİ   
Sığır Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Problemlerde
BoHV-4'ün Rolü ve Türkiye'deki Epidemiyolojisi

The Role of BoHV-4 in Reproductive Problems in Cattle Breeding and Its Epidemiology in Turkey


Prof. Dr. Veysel Soydal ATASEVEN   
Mandalarda Embriyo
Transferi

Embryo Transfer in Water Buffaloes


Dr. Georgios PETROVAS
10:45 - 11:15 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
11:15 - 12:15 UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM - IV  
 
Türkiye'de Bruselloz'un Kontrolü (aşılamalar)

Control of Brucellosis in Turkey


Prof. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
 
12:30 - 13:20 SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - X SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATION - XI  
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
Dr. Öğr. Üyesi Ece KOLDAŞ ÜRER

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Ali RİŞVANLI
Dr. Öğr. Üyesi Afşin KÖKER

 
 

Yağmur Zararına Uğramış Mısır Silajının Holştayn Irkı Damızlık Düvelerde Fertilite Parametreleri ve Erken Laktasyon Süt Verim Performansı Üzerine Etkileri: Ön Veriler

Effect of Rain-Damaged Corn Silage on Fertility Parameters and Early Lactation Milk Yield Performance in Holstein Replacement Heifers: Preliminary Data
Oktay Yılmaz


Yüksek Verimli Holstein-Friesian Süt İneklerinde STAT1 g.3141C>T Polimorfizmi ile Reprodüktif Performans Arasındaki İlişki

The Association Between the STAT1 g.3141C>T Polymorphism and Reproductive Performance in High-yielding Holstein-Friesian Dairy Cows
Özgür Aldevir


Kuru Dönemdeki Holstein Irkı İneklerde Vücut Kondüsyon Skoru, Yaş ve Laktasyon Sayısının Pospartum Metabolik Profil ve Reprodüktif Parametreler Üzerindeki Etkisi

Effects of Body Condition Score, Age and Parity on Postpartum Metabolic Profile and Reproductive Parameters in Holstein Dry Cows
Kudret Yenilmez


Buzağılarda Pnömoni'den Ölümlerin ve Bunların Mycoplasma spp. ile İlişkisinin Araştırılması

Investigation of Deaths from Pneumonia in Calves and Their Relationship with Mycoplasma spp.
Neşe Uçan

Prepubertal Ankara Keçilerinden Laparoskopik Metot Rehberliğinde Oosit Elde Edilmesi ve Dondurulması: Ön Sonuçlar

Obtaining and Freezing Oocytes from Prepubertal Angora Goats by Guidance of Laparoscopic Method: Preliminary Results
Fırat Korkmaz


Assaf Irkı Koyunlarda Süperovulasyon Öncesi Eksojen Melatonin Uygulamasının Embriyo Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi

The Effect of Exogenous Melatonin Administration Before Superovulation on Embryo Yield and Quality in Assaf Sheep
Ömer Faruk Yeşilkaya


Zavot Irkı İneklerde Süperovulasyon Çalışmaları

Superovulation Studies in Zavot Breed Cows
Uğur Kara


Gebelik Toksemisi Gelişen Akkaraman-Kangal Irkı Koyunlarda Fetal Umbilikal Arter Doppler Ölçümlerinin Prognostik Öneminin Belirlenmesi

Determination of Prognostic Importance of Fetal Umbilical Artery Doppler Measurements in Akkaraman-Kangal Sheep Developing Pregnancy Toxemia
Mehmet Buğra Kıvrak

12:15 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH
14:00 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM - V  
 
İzleme Sistemleri ile Karlı Reproduksiyon Yönetimi

Profitable Reproduction Management with Monitoring System

Jacky PRESS
 
15:00 - 15:15 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
15:15 - 16:00 Çağrılı Bildiriler (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - V Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - IX Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - X
 

OTURUM BAŞKANLARI


Doç. Dr. Halit KANCA
Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK
Prof. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER
Doç. Dr. Şükrü DURSUN

  Köpeklerde Reprodüksiyon
Yönetimi

Management of Reproduction in Dogs


Prof. Dr. Rita Payan CARREIRA
Sığırlarda Neonatal
Süreç

Neonatal Period in Cattle


Prof. Dr. Selim ASLAN   
Ovum Pick-UP Yöntemiyle İn Vitro
Embriyo Üretimi

In Vitro Embryo Production by Ovum Pick-UP


Dr. Öğr. Üyesi Sakine Ülküm ÇİZMECİ   
16:00 - 16:30 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
16:30 - 17:30 UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM - VI  
 
ABS Sexcel Technolojisi "Genetikten Kazancınızı En Yükseğe Çıkarın"

ABS Sexcel Technology "Make Better Breeding Decisions and Maximise Genetic Gain"


Dr. Martin Prieto
 
17:30 - 17:45 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri / Coffee Break and Stand Visits
17:45 - 18:30 Çağrılı Bildiriler (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - VI Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - XI Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - XII
 

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Örsan GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BOZKURT

OTURUM BAŞKANLARI


Prof. Dr. Serhan Serhat AY
Doç. Dr. Kübra KARAKAŞ ALKAN

OTURUM BAŞKANLARI


Doç. Dr. Gülnaz YILMAZBAŞ MECİTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

  Fertilite Geleceği Açısından Obstetrik
Kararların Sonuçları

The Consequences of Obstetrical Decisions for Future Fertility


Dr. Peter WIEMER
Köpek Meme Tümörlerinde
Tedavi Yaklaşımları

Treatment Approaches in Canine Mammary Tumors


Doç. Dr. Özge TURNA   
Hassas Sürü Yönetim
Sistemleri

Precision Herd Management Systems


Doç. Dr. Halit KANCA
21:00 - 23:30 KONGRE KAPANIŞ PARTİSİ - CONGRESS CLOSING PARTY